COMMODITY RECYCLING
(Tons)
Nebraska - 1992 to 2001
COMMODITY 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
  Flint/Clear NA NA NA 41 1,468 1,538 1,774 2,166 4,103 4,151
  Amber/Brown NA NA NA 19 698 663 2,026 1,013 3,213 1,933
  Green NA NA NA 12 214 168 324 992 1,800 1,756
  Mixed Glass NA NA NA 4,591 1,570 968 284 119 38 54
Total Glass 3,848 4,304 3,117 4,663 3,950 3,337 4,408 4,290 9,154 7,894
  Aluminum Cans 6,152 7,870 9,098 9,137 9,666 12,563 13,802 7,839 12,956 7,694
  Other Aluminum NA NA NA NA NA NA NA 6,868 6,487 5,263
  Steel Cans 1,392 2,578 2,823 5,367 7,503 8,069 16,426 23,357 18,145 21,537
  Other Ferrous NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  Other Non-ferrous NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  White Goods NA NA NA 7,229 7,449 7,532 12,856 30,743 20,831 20,437
Total Metals 7,544 10,448 11,921 21,733 24,618 28,164 43,084 68,807 58,419 54,931
  Newspaper (ONP) 23,604 31,795 50,301 52,879 67,332 71,259 72,662 78,596 89,248 80,962
  Corrugated Boxes (OCC) 52,976 78,782 106,856 107,050 117,591 168,995 136,831 138,867 157,620 129,166
  High Grade Paper NA NA 2,495 53,239 47,001 37,629 43,389 39,998 50,308 39,351
  Mixed Paper (office pak) 31,138 38,979 56,111 27,682 27,410 18,782 25,580 38,071 43,108 33,609
  Other Mixed NA NA 283 11,494 12,545 20,837 21,705 25,840 27,316 18,620
Total Paper 107,718 149,556 216,046 252,344 271,879 317,502 300,167 321,372 367,600 301,708
  #1 Plastics (pop bottles) 467 317 365 606 842 534 430 865 1,922 1,189
  #1 Plastics (other) NA NA NA NA 300 397 806 25 30 269
  #2 Plastics (natural, milk) 713 639 1,062 901 994 1,170 957 1,141 1,637 1,363
  #2 Plastics (colored) NA NA 4 769 479 527 521 291 432 858
  #6 Polystyrene NA NA 50 1 NA NA NA NA NA NA
  Other #'s 3 thru 7 100 60 21 18 NA NA 37 NA NA NA
  Mixed Plastics NA NA NA 250 485 50 49 1,032 650 655
Total Plastics 1,280 1,016 1,502 2,545 3,100 2,678 2,800 3,354 4,671 4,334
Grand Total 120,390 165,324 232,586 281,285 303,547 351,681 350,459 397,823 439,844 368,867
Annual Recycling Rate 7.6% 9.2% 12.4% 14.3% 14.6% 16.7% 16.2% 18.0% 19.5% 16.9%
  Tons Recycled 120,390 165,324 232,586 281,285 303,547 351,681 350,459 397,823 439,844 368,867
  Tons Landfilled 1,468,980 (est.) 1,623,383 1,643,590 1,684,381 1,781,025 1,756,087 1,813,246 1,813,246 1,813,246 1,813,246
Source:  Nebraska Department of Environmental Quality, Nebraska Resource Recycling Directory, 2003-2004, 2004.
Note:  Annual Recycling Rate = Amount Recycled/(Amount Recycled +Amount Landfilled)
Last Updated: 2/17/04 10:01
by Nebraska Databook
email: mlundeen@neded.org